Retoucher: Sergio Muñoz
Photographer: Eniko Szucs
Magazine Cosmopolitan Hungary
Back to Top