Retouching: Sergio Muñoz
Photography: Eniko Szucs
Magazine Cosmopolitan Lithuania
Back to Top