Retoucher: Sergio Muñoz
Photographer: Gabo Pazmiño
Back to Top